Home > Direct regelen > Huur gemeentelijke (sport)accommodaties in Montferland

Huur gemeentelijke (sport)accommodaties in Montferland

 • Wat het is

  Locaties

  • Sporthal De Muizenberg
  • Sportzaal ’t Raland
  • Gymzaal Azewijn
  • Gymzaal Kilder

  Openingstijden

  De gemeentelijke (sport)accommodaties zijn in principe beschikbaar voor gebruik op:

  • Maandag t/m vrijdag van 08.30-22.00. Sporthal De Muizenberg en ‘t Raland tot 23.00 uur;  
  • Zaterdag en zondag van 09.00-20.00 uur. Voor competitiewedstrijden is de sporthal tot 23.00 uur beschikbaar.

  Tijdens de schooltijden hebben scholen voorrang op het gebruik.

  Vast en/of incidenteel gebruik

  Het rooster voor een nieuw schooljaar/seizoen wordt vastgesteld aan de hand van de aanvragen die voor 1 mei voorafgaand aan het nieuwe schooljaar, door ons zijn ontvangen. 

  Aanvragen vast gebruik die daarna binnenkomen zullen waar mogelijk worden ingepland op de nog openstaande tijd(en), dag(en).

  Tijdens het lopende seizoen kunnen aanvragen incidenteel gebruik tot 2 weken voor datum gebruik per contactformulier worden ingediend. Telefonische informatie is alleen mogelijk op werkdagen tussen 09.00 – 12.00 uur bij het cluster Vastgoed, bereikbaar via telefoonnummer (0316) 291 391.

 • Hoe het werkt

  Vast gebruik aanvragen

  • Wilt u het seizoen 2020-2021 vast gebruik maken van één van de vorenstaande gemeentelijke (sport)accommodaties in Montferland, dan dient u onderstaand digitaal aanvraagformulier voor 1 mei 2020 in te dienen: Aanvraag vast gebruik (sport)accommodaties;
  • De huurder ontvangt voor 1 augustus van elk nieuw seizoen een voorstel van de in principe toegewezen uren;
  • Het voorstel dient u voor 1 september ter instemming definitief ondertekend te retourneren via gemeente@montferland.info (Let op! Pas dan zijn de uren definitief vastgesteld c.q. aan u toekend);
  • Wilt u toch nog iets wijzigen? Dan kunt u voor 1 september een verzoek voor wijzigingen indienen door een e-mail te sturen naar gemeente@montferland.info.

  Periode

  Er kan jaarlijks of halfjaarlijks worden gehuurd,  waarbij minimaal 1 uur per gehuurde ruimte, per keer dient te worden afgenomen. Verlengen met een half uur is alleen mogelijk bij gebruik van dezelfde zaalgrootte.

  Jaarlijks huren (exclusief 6 weken zomervakantie):

  Dit betekent dat u 46 weken per jaar gebruik kunt maken van de aangevraagde dag(en), tijd(en) van de week met uitzondering van 6 weken zomervakantie en van de feestdagen.

  Halfjaarlijks huren (gedurende de winterperiode van 1 oktober tot 1 april):

  Dit betekent dat u 23 weken per jaar gebruik kunt maken van de aangevraagde dag(en), tijd(en) van de week, inclusief de tussenliggende vakanties, met uitzondering van de feestdagen.

  Vakantie- en feestdagenkalender Didam 2020-2021

  Vakantie- en feestdagenkalender Azewijn en Kilder 2020-2021

 • Wat het kost

  Tarieven

  Jaarlijks in april worden de tarieven op basis van de consumentenprijsindex (CPI) alle huishoudens (2015=100) van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) geïndexeerd, waarbij de verhoging wordt berekend aan de hand van het prijsindexcijfer over de maand januari. Deze tarieven gaan dan in per begin van het nieuwe seizoen (augustus/september). Indien een indexering leidt tot een lager tarief dan de laatst geldende, dan wordt het tarief niet gewijzigd.

  Jaartarief: kosten voor 1 uur per week gedurende het hele seizoen.

  Halfjaartarief: kosten voor 1 uur per week van 1 oktober tot 1 april.

  Tarieven (sport)accommodaties 2020-2021

  Indien geen gebruik wordt gemaakt van de gehuurde ruimte, vindt geen restitutie van betaalde bedragen plaats. Wel dient u de beheerder vooraf te informeren over eventuele afwezigheid.

  Indien na 1 september nog opzeggingen worden doorgegeven, is de huurder verplicht de volledige gebruikersvergoeding te betalen, ook wanneer voor de teruggegeven uren een andere huurder wordt gevonden. Er vindt geen restitutie van betaalde bedragen plaats.

 • Goed om te weten

  Voor het gebruik van de (sport)accommodaties zijn gebruiksregels vastgesteld. Het is belangrijk dat alle gebruikers c.q. alle leden van de verenigingen die van de accommodaties gebruik maken van de inhoud op de hoogte zijn.

  Gebruikersvoorschriften gemeentelijke binnen (sport)accommodaties

  Pas als wij ter instemming het door u ondertekend voorstel hebben ontvangen, zijn de uren definitief vastgesteld c.q. aan u toegekend.

  In uitzonderlijke gevallen kan het dit seizoen voor komen dat de roosters van de (sport)accommodaties tijdens het seizoen 2020-2021 worden aangepast.

 • Online regelen

Contactgegevens

Bezoekadres

Bergvredestraat 10
6942 GK Didam
(0316) 291 391

Postadres

Postbus 47
6940 BA Didam

Alle contactgegevens en openingstijden

Contact ons