Home > Direct regelen > Exploitatievergunning horecabedrijf

Exploitatievergunning horecabedrijf

 • Wat het is

  Om een horecabedrijf in de gemeente Montferland te hebben of beginnen heeft u een exploitatievergunning nodig. U heeft deze vergunning nodig als u een hotel, restaurant, pension, cafetaria, snackbar, discotheek, clubhuis of andersoortige horecagelegenheid exploiteert die geen alcohol verkoopt, maar waar het wel mogelijk is om te drinken, eten en/of kan worden overnacht. Als u geen exploitatievergunning heeft mag u niet open.

  Wanneer u alcohol wilt schenken heeft u een drank- en horecavergunning nodig.

  De exploitatievergunning heeft als doel het tegengaan van de overlast en ondermijning in de gemeente Montferland. Bij ondermijning kunt u denken aan georganiseerde criminaliteit die zich ongezien vestigt in Montferland. Met deze vergunningplicht wordt een drempel opgeworpen tegen mogelijke criminele activiteiten.

  Wanneer heb ik een exploitatievergunning nodig?

  U hebt een vergunning nodig als u een hotel, restaurant, pension, café, cafetaria, snackbar, discotheek, clubhuis, of een andersoortige horecagelegenheid exploiteert waar bedrijfsmatig voor een ieder logies wordt verstrekt, dranken – niet zijnde alcohol – worden geschonken of rookwaren of spijzen voor directe consumptie ter plaatse worden bereid of verstrekt.

  Uitzonderingen: wanneer heb ik geen exploitatievergunning nodig?

  U hebt geen exploitatievergunning nodig als:

  • u een drank- en horecawetvergunning in bezit heeft; of
  • sprake is van een winkel als bedoeld in artikel 1 van de Winkeltijdenwet voor zover de activiteiten van de openbare inrichting (horeca) een nevenactiviteit vormen van de winkelactiviteit; of
  • de horeca is gelegen in een zorginstelling of een museum; of
  • er is sprake van een bedrijfskantine of – restaurant; of
  • uw horecabedrijf valt onder de uitzonderingscategorie.
 • Hoe het werkt

  U vraagt de vergunning aan bij de gemeente via het digitale formulier op deze website.

  De gemeente stuurt u een Bibob-formulier (Bevordering integriteitsbeoordeling door het openbaar bestuur) toe. Dit formulier moet u volledig en naar waarheid invullen.

  De gemeente gaat beoordelen of de exploitatievergunning kan worden verleend of moet worden geweigerd. Bij de beoordeling wordt onder andere bekeken of het vermoeden bestaat dat strafbare feiten zijn gepleegd, het risico bestaat dat strafbare feiten zullen worden gepleegd, de woon- of leefsituatie in de omgeving en de openbare orde op ontoelaatbare wijze nadelig wordt beïnvloed.

 • Hoe lang het duurt

  De beslistermijn voor een exploitatievergunning is twaalf weken.

  De toekenning van een exploitatievergunning is mede afhankelijk van de financiële onderbouwing van uw plannen. Als deze helder en eenduidig is, kan de verplichte Bibob-toets binnen een maand zijn afgerond. Zitten er tekortkomingen in de financiële onderbouwing van uw plannen, dan kan het afronden van de Bibob-toets langer duren. Zolang de Bibob-toets niet is afgerond, kan de gemeente niet beslissen op de aanvraag.

 • Wat u nodig hebt

  • Een volledig ingevuld aanvraagformulier (door middel van DigiD of eHerkenning).
  • Een origineel uittreksel uit het handelsregister van de Kamer van Koophandel (maximaal 3 maanden oud).  Het uittreksel dient betrekking te hebben op het adres waarvoor vergunning wordt aangevraagd) Indien u nog niet in het bezit bent van het officiële document dan is het mogelijk om alvast de aanvraag in te dienen met een kopie van de voorlopige inschrijving in het handelsregister.
  • Een koop-, pacht- of huurovereenkomst, dan wel eigendomsbewijs van het pand of een akte in de plaatsstelling op naam van de ingeschrevene(n) volgens de Kamer van Koophandel waaruit het voorgenomen gebruik blijkt.
  • Indien van toepassing een vennootschapsakte of de statuten van de besloten vennootschap.
  • Gegevens van bestuurders, vennoten en leidinggevenden (naam, adres, telefoonnummer).
  • Een exemplaar van de arbeidsovereenkomst van alle leidinggevenden (indien leidinggevende geen ondernemer is).
  • Een uittreksel uit het bevolkingsregister van de leidinggevenden die in een andere gemeente woonachtig zijn
  • Een kopie van een legitimatiebewijs van alle exploitant(en)/bestuurder(s)/vennoten en leidinggevenden; de minimale leeftijd is 21 jaar.
  • Gegevens van bestuurders, vennoten en leidinggevenden (naam, adres, telefoonnummer).
  • Plattegrond van de desbetreffende inrichting op schaal van de inrichting (met aanduiding functie van de ruimten, zoals keuken, bar, toiletten, etc. en de oppervlakte in m²)
 • Wat het kost

  Aan het behandelen van een aanvraag exploitatievergunning zijn kosten verbonden. Dit noemen we leges. De gemeente brengt voor haar werkzaamheden leges in rekening. Voor een actueel overzicht van de leges verwijzen wij u naar de legesverordening die te vinden is op www.overheid.nl.

 • Goed om te weten

  Bibob

  Als u een nieuwe vergunning aanvraagt, een wijziging in de ondernemersvorm doorvoert of een overname van een bestaande onderneming doorgeeft, moet u een aantal Bibob-vragen beantwoorden die onder meer betrekking hebben op uw financiën en bedrijfsorganisatie. Deze Bibob-vragenlijst vult u in. Wanneer u weigert om deze vragenlijst in te vullen, kan de vergunning worden geweigerd of ingetrokken. Mocht er aanleiding zijn tot verdere toetsing, dan kan de gemeente besluiten het landelijke bureau Bibob in te schakelen.

 • Online regelen

Contactgegevens

Bezoekadres

Bergvredestraat 10
6942 GK Didam
(0316) 291 391

Postadres

Postbus 47
6940 BA Didam

Alle contactgegevens en openingstijden

Contact ons