Home > Direct regelen > Nieuws > (Rijks) ‘Subsidieregeling sanering varkenshouderijen (Srv)’

(Rijks) ‘Subsidieregeling sanering varkenshouderijen (Srv)’ (10-07-2019)

RSS
Dit item is in het archief geplaatst op 10-09-2019.

De rijksoverheid heeft 180 miljoen euro beschikbaar gesteld om in gebieden met een hoge veedichtheid (concentratiegebieden zuid en oost Meststoffenwet, waarin ook de gemeente Montferland valt) de kwaliteit van de leefomgeving te verbeteren. De ‘subsidieregeling sanering varkenshouderijen’ (Srv) biedt varkenshouders (die geuroverlast veroorzaken op woningen in een straal van 1.000 m rond de varkenshouderijlocatie) de gelegenheid om (met subsidie) het bedrijf te beëindigen. Dit moet leiden tot een wezenlijke vermindering van de geuroverlast van varkensbedrijven. Bedrijven met een hoge geurscore binnen de concentratiegebieden komen het eerst in aanmerking voor subsidie.

Bedrijven die willen deelnemen aan de regeling moeten aan een aantal voorwaarden voldoen:

  1. het bedrijf moet nog in productie zijn en in de afgelopen vijf jaar actief zijn geweest;
  2. gevestigd binnen concentratiegebied zuid of oost ingevolge de Meststoffenwet;
  3. het bedrijf doet niet mee aan de stoppersregeling in het kader van het Actieplan Ammoniak Veehouderij;
  4. de veehouderijlocatie moet geheel ongeschikt worden gemaakt voor elke vorm van intensieve veehouderij. De varkensrechten worden ingeleverd en doorgehaald. Varkensstallen en bijbehorende bouwwerken moeten worden gesloopt en een wijziging van de bestemming moet nieuwe intensieve veehouderij op de locatie onmogelijk maken. Een eventuele opvolgende verkrijger van de locatie mag geen intensieve veehouderij ontwikkelen op deze locatie;
  5. er mogen geen varkens worden gehouden op een nieuwe locatie. Op eventuele andere locaties in eigendom bij het bedrijf mag wel verder worden gegaan met het houden van varkens.

Op grond van de regeling kan subsidie worden verkregen die bestaat uit twee afzonderlijke componenten:

  1. Een bijdrage in verband met het geheel of gedeeltelijk laten vervallen van het varkensrecht;
  2. Een bijdrage in verband met het verlies van de waarde van de voor het houden van varkens gebruikte gebouwen en bouwwerken die het gevolg is van het sluiten van de varkenshouderijlocatie.

U kunt zich als varkenshouder vrijwillig aanmelden. De saneringsregeling zal naar verwachting in het najaar worden opengesteld, voor een periode van zes weken. Dan kunt u zich via Rijksdienst voor ondernemend Nederland aanmelden voor deze regeling.

Meer informatie over de regeling treft u aan op de website van de Rijksoverheid.

Het beëindigen van de varkenshouderij en de daarbij komende zaken betekent het een en ander voor u als varkenshouder. De gemeente ziet bij uw beslissing daarover een belangrijke rol weggelegd voor een onafhankelijk adviseur. Deze kan u ook informeren over uw kansen om voor subsidie in aanmerking te komen en uw geurscore. Uw eventuele bedrijfsadviseur kan u informeren over wet- en regelgeving waar u als continuerend varkenshouder mee te maken krijgt in relatie tot de milieuruimte op uw locatie en uw specifieke bedrijfssituatie. 

Voor algemene informatie over de subsidieregeling c.q. aanverwante regelingen en beleid kunt u contact opnemen met de heer L. Bosch of mevrouw R. Meiland via het algemene telefoonnummer (0316) 291 391.

Hieronder links naar aanverwante regelingen/wet- en regelgeving:

Contactgegevens

Bezoekadres

Bergvredestraat 10
6942 GK Didam
(0316) 291 391

Postadres

Postbus 47
6940 BA Didam

Alle contactgegevens en openingstijden

Contact ons