Home > Direct regelen > Nieuws > (Rijks) ‘Subsidieregeling sanering varkenshouderijen (Srv)' opengesteld

(Rijks) ‘Subsidieregeling sanering varkenshouderijen (Srv)' opengesteld (29-11-2019)

RSS
logo rijksoverheid

In juli 2019 is al aangegeven dat de rijksoverheid €180 miljoen beschikbaar heeft gesteld om in gebieden met een hoge veedichtheid (concentratiegebieden Zuid en Oost Meststoffenwet, waarin ook de gemeente Montferland valt) de kwaliteit van de leefomgeving te verbeteren. De ‘subsidieregeling sanering varkenshouderijen’ (Srv) biedt varkenshouders (die geuroverlast veroorzaken op woningen in een straal van 1.000 m rond de varkenshouderijlocatie) de gelegenheid om (met subsidie) het bedrijf te beëindigen. Dit moet leiden tot een wezenlijke vermindering van de geuroverlast van varkensbedrijven. Bedrijven met een hoge geurscore binnen de concentratiegebieden komen het eerst in aanmerking voor subsidie.

De definitieve subsidieregeling is op 11 oktober 2019 bekend gemaakt. Aanvragen om subsidie kunnen worden ingediend in de periode van 25 november 2019 tot en met 15 januari 2020. Op de website van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland leest u hoe de subsidie moet worden aangevraagd en wat de voorwaarden en indieningsvereisten zijn.

Bedrijven die willen deelnemen aan de regeling moeten aan een aantal voorwaarden voldoen:

  • het bedrijf moet nog in productie zijn en in de afgelopen vijf jaar actief zijn geweest;
  • het bedrijf houdt zich aan de wettelijke eisen voor varkenshouderij en aan het uitbreidingsverbod van de Meststoffenwet;
  • het bedrijf is gevestigd binnen concentratiegebied Zuid of Oost van de Meststoffenwet;
  • het bedrijf zorgt voor geuroverlast op woningen binnen een straal van 1.000 meter van de bedrijfslocatie. Er moet worden voldaan aan een geurscore van minimaal 0,40 geureenheden (OUe) per m3. Zie het onderdeel geurscore in de toelichting op de subsidieregeling voor meer informatie;
  • de intensieve veehouderij op de locatie wordt definitief gesloten en een wijziging van de bestemming moet nieuwe intensieve veehouderij op de locatie (bijvoorbeeld door een eventueel opvolgende verkrijger) onmogelijk maken. Dierenverblijven voor het houden van varkens, en daarbij behorende bouwwerken als voersilo’s, mestsilo’s en mestkelders worden gesloopt resp. verwijderd. Ook op een andere locatie mag geen varkenshouderij worden begonnen. De varkensrechten worden ingeleverd en doorgehaald. De eventuele NB-vergunning moet worden ingetrokken;
  • het bedrijf doet niet mee aan de stoppersregeling in het kader van het Actieplan Ammoniak Veehouderij. Het bedrijf voldoet aan het Besluit Emissiearme huisvesting.

Op grond van de regeling kan subsidie worden verkregen die bestaat uit twee afzonderlijke componenten:

  1. een bijdrage in verband met het geheel of gedeeltelijk laten vervallen van het varkensrecht (€ 52,- per varkensrecht);
  2. een bijdrage in verband met het waardeverlies van de voor het houden van varkens gebruikte gebouwen en bouwwerken die het gevolg is van het sluiten van de varkenshouderijlocatie.

Meer informatie over de regeling treft u aan op de website van de Rijksoverheid.

Het beëindigen van de varkenshouderij en de daarbij komende zaken betekent het een en ander voor u als varkenshouder. De gemeente ziet bij uw beslissing daarover een belangrijke rol weggelegd voor een onafhankelijk adviseur. Deze kan u ook informeren over uw kansen om voor subsidie in aanmerking te komen. Uw eventuele bedrijfsadviseur kan u informeren over wet- en regelgeving waar u als continuerend varkenshouder mee te maken krijgt in relatie tot de milieuruimte op uw locatie en uw specifieke bedrijfssituatie.  

Voor algemene informatie over de subsidieregeling c.q. aanverwante regelingen en beleid kunt u contact opnemen met de heer L. Bosch of mevrouw R. Meiland via het algemene telefoonnummer van gemeente Montferland: (0316) 291 391.

Links naar aanverwante regelingen/wet- en regelgeving

Contactgegevens

Bezoekadres

Bergvredestraat 10
6942 GK Didam
(0316) 291 391

Postadres

Postbus 47
6940 BA Didam

Alle contactgegevens en openingstijden

Contact ons